Anyone with a link can now view this file.

Vilkår

Generelle forretningsvilkår.
Gjeldende fra og med 01 Jan. 2002.

Generelt

Følgende vilkår gjelder for bruk av Heim og Pedersen DA (heretter "HePe") sine produkter. Endringer kan skje med 30 dagers forvarsel. Det forutsettes at Kunden har lest gjennom disse betingelsene før produktet blir bestilt. Bestillingen er bindende så snart den er sendt til HePe, elektronisk eller pr. post.

Bruk

Følgende forhold kan ligge til grunn for en oppsigelse av avtalen:

 • bruken strider i mot norsk lovgivning.
 • bruken strider i mot normal oppførsel på Internett.
 • bruken strider i mot denne avtalen og/eller vedlegg til denne avtalen.
 • bruken fører til forstyrrelser på HePe sine systemer.

Det er ikke tillatt med sider som inneholder obskønt materiale. Heller ikke med sider som i overveiende grad inneholder linker til slikt materiale.

Brudd på disse bestemmelsene kan føre til øyeblikkelig stenging av tjenesten.

Oppsigelse av avtalen på bakgrunn av disse bestemmelsene vil normalt ikke gi Kunden rett til erstatning eller tilbakebetaling av eventuell gjenstående abonnementsavgift.

HePe forbeholder seg retten til å innskrenke bruksmulighetene til de ulike produktene pga. drift- og sikkerhetsmessige forhold.

HePe har rett til å bruke kundeopplysninger til egen markedsføring. HePe sine medarbeidere vil være pålagt taushetsplikt om forretningshemmeligheter.

Tjenestekvalitet

HePe har som målsetning at tjenesten skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet alle dager. Det fastsettes et vedlikeholdsvindu hver natt som benyttes i forbindelse med nødvendige oppgraderinger og feilrettinger på tjenesten.

HePe forbeholder seg retten til å iverksette strakstiltak som kan gjøre tjenesten midlertidig utilgjengelig dersom dette skal være nødvendig av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker. HePe forplikter seg til å gi Kunden informasjon driftsforstyrrelser dersom disse påvirker tjenesten i nevneverdig grad. Slik informasjon formidles gjennom Kundesenteret eller epostlister Kunden selv kan melde seg på.

Sikkerhet

Kunden forplikter seg til å oppbevare brukernavn og passord godt sikret slik at ingen andre får uberettiget tilgang til dette. Dersom Kunden mistenker at andre har fått uberettiget tilgang til brukernavn og passord skal HePe underrettes snarest mulig. Kunden har ansvar for at nødvendige tiltak iverksettes.

HePe forplikter seg til å holde tjenesten i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.

Avtaleperiode

Hver avtaleperiode gjelder i 12 måneder dersom ikke annet er avtalt. Oppsigelse må foreligge 30 dager før utløpet av avtaleperioden. Avtalen fornyes automatisk for 12 måneder etter veiledende priser dersom avtalen ikke er oppsagt innen oppsigelsesfristen.

Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Betaling

HePe forbeholder seg retten til å kreve renter og gebyr i hht. norske lover ved manglende eller for sen betaling. Ved for sen betaling kan tjenesten stoppes inntil betaling er mottatt. HePe forbeholder seg retten til å beregne seg et gebyr for gjenåpning av stengt tjeneste.

Domener som bestilles gjennom HePe er HePes eiendom inntil fakturaen er betalt i sin helhet.

Betalingsbetingelser: Netto 10 dager dersom ikke annet er avtalt.

Merverdiavgift tilkommer samtlige priser dersom ikke annet er oppgitt.

Forbehold

HePe forbeholder seg retten til å fjerne script/programvare som utgjør en sikkerhetsrisiko eller går utover tjenestekvaliteten på annen måte. Publisert materiale som strider i mot disse betingelsene, HePes ”Akseptert bruk av tjenesten” heretter ABT, eller norsk lov kan fjernes uten forvarsel og HePe forplikter seg ikke til å stille slikt materiale til disposisjon for Kunden i ettertid.

HePe kan ikke stilles ansvarlig for Kundens tap som følge av driftsforstyrrelser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av data, sen levering, feil på utstyr og driftsstans.

HePe kan ikke stilles til ansvar for driftsforstyrrelser hos eksterne leverandører. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av data, sen levering, feil på utstyr og driftsstans.

Videresalg av tjenesten er forbudt med mindre det foreligger egen avtale for dette.

Domene (og bestilling)

 1. Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir ved bestilling er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon som gjør at bestillingen i sin helhet ikke er korrekt/gyldig, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller epost mv, kan HePe ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

 2. Ved flytting av domene til annen leverandør enn HePe er hovedregelen at dette utføres av kundens nye leverandør i hht. toppnivåets navnepolitikk. HePe kan bistå en flytting av domene, men da mot avtalt godtgjørelse.

Webhotell

 1. Der Kundens hjemmesider over tid genererer mer trafikk enn angitt for sin abonnementstype skal HePe per epost gi brukeren varsel om dette og anmode om at han enten fjerner innhold på sin hjemmeside eller oppgrader sitt abonnement. Den utsendte varselmeldingen vil også opplyse om hvilken abonnementstype som vil passe Kundens trafikkmengde best. Dersom Kunden ikke følger opp denne varselmeldingen, forbeholder HePe seg retten til å stenge ned brukerens hjemmesider innen 24 timer etter at meldingen er sendt ut. I ekstreme tilfeller kan nettstedet stenges umiddelbart.

 2. HePe kan rutinemessig foreta søk i Kundens database etter informasjon som er lovstridig eller på annen måte i konflikt med våre betingelser.

  HePe kan aksessere, herunder ta kopi av Kundens lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at Kunden selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet distribueres eller på annen måte videreformidles fra HePes servere. HePe skal fjerne all innhentet informasjon straks mistanken er avkreftet eller når behovet for lagret materiale ikke lenger er nødvendig.

  HePe vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre Kunden selv ønsker dette, men HePe vil samarbeide med offentlige tjenestemenn dersom dette viser seg å være nødvendig. HePe forbeholder seg retten til å videreformidle, og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar informasjon mv som distribueres, eller henvises til fra kundens hjemmeside.

 3. All kommunikasjon vedrørende unormal høy trafikk, misbruk av tjenesten etc. skjer per epost. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til eksempelvis prisendringer, og endrede forretningsvilkår. Eventuelle meldinger fra HePe til Kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at HePe kan vise til at slik epost er avsendt.

 4. Kunden plikter å sørge for at den oppgitte epostadressen til enhver tid er korrekt.

  Ved ferieavvikling og i andre perioder hvor administrativ kontakt ikke har anledning til å besvare epost over lengre perioder plikter han å gjøre sine meldinger tilgjengelig for eventuelle vikarer. Dersom en viktig melding fra HePe ikke er besvart innen 2 arbeidsdager kan HePe foreta varslede tiltak uten godkjennelse fra Kunde.

Force Majeure

Dersom en ekstraordinær situasjon oppstår fritas partene fra avtalen i den perioden situasjonen varer.

Tvister

Tvister mellom Kunden og HePe skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke er mulig kan partene bringe saken inn for domstoler med verneting i Senja tingrett.

Annet

Kunden forplikter til enhver tid å oppdatere HePe med ny kontaktinformasjon dersom dette endrer seg.

Tilhørende dokumenter

Kunden aksepterer at ABT er en del av HePes generelle forretningsvilkår og er å betrakte som et bindende dokument Kunden må forholde seg til på lik linje med disse forretningsvilkårene.

Klikk her for å lese ABT.

Microsoft Office 365

Ved bestilling av Microsoft 365 aksepterer kunden også Microsofts " Regler for godkjent bruk " og Microsofts Personvernerklæring .